Dansk Centrum nyt logo

Bedre betingelser for dansk erhvervsliv.
Konkurrenceevnen skal styrkes.
Den offentlige administration skal slankes.
Der skal være øget ansvarlighed i den offentlige administration.
Færre på offentlig forsørgelse.
Genskabelse af tabte værdiskabende job.
Øget fokus på uddannelse og opgradering af kvalifikationer.
Reduceret skat på lønindkomst og overskud af selvstændig virksomed.
Arbejdsmarkedsbidraget skal fjernes da det virker som en særskat på arbejde.
Progressionen i skattesystemet reduceres.
Afgiftsjunglen skal saneres.
Roadpricing skal forbydes og færdsel på broerne skal være gratis for al trafik.
Grænsekontrollen skal gøres varig og effektiv.
Vi skal udtræde af Schengen-aftalen, da den ikke vil kunne sikre vort samfund mod ulovlig indrejse.
Samarbejdet i Øresundsregionen skal styrkes.
Vi skal styrke forbindelse til de danske mindretal.
Kommunalreformen har ikke affødt nødvendig effektivisering af den offentlige administration. Samtidig har unødige kommunesammenlægninger og politireformen ødelagt sammenhængskraften i mange lokalsamfund.
Vi skal styrke børnefamilierne.
Der skal være anstændige forhold for svage og ældre borgere.
Det danske forsvar skal styrkes, så det lever op til krav og behov i NATO og i Rigsfællesskabet.
Vi vil ikke acceptere diskrimination mod danskere, mod vores kultur, sædvaner, rettigheder eller den kristne tro noget sted i vort samfund.
Vi vil forbyde halalslagtning samt salg og anvendelse af halalslagtet kød og forarbejdede produkter.
Vi vil forbyde omskæring af drenge.
Vi vil forbyde bederum i offentlige bygninger og institutioner.
Trusler mod folkekirken skal fjernes fra vort samfund.
Vi vil bekæmpe den stigende kriminalitet med hård hånd.

Dansk Centrums mission

Dansk Centrum ønsker at tilvejebringe de bedst mulige forhold for danskerne og Danmark, herunder dansk landbrug, fiskeri, industri, international handel og det øvrige erhvervsliv. Danmarks værdiskabende erhvervsvirksomheder og selvstændige erhvervsdrivende skal sikres en højere indtjening gennem forbedring af konkurrenceevnen og gennem nedsættelse af skatter og afgifter. Herigennem vil vi skabe forudsætninger for at danske virksomheder kan udvikle deres forretningsområder og dermed øge beskæftigelsen i de erhverv, der er kilden til egentlig økonomisk vækst og velstand i vort samfund. Vi ønsker at øge beskæftigelsen i erhvervslivet, samtidig med at vi reducere antallet af personer på overførselsindkomster og størrelsen af den offentlige sektor. Vi vil vinde indflydelse i Folketinget, EU-parlamentet, regions- og kommunalråd m.v. Partiets politik skal sikre en afbalancering mellem personlig frihed, personligt ansvar, sikring af danskernes rettigheder og værdier, en sund erhvervspolitik og staten. Den økonomiske politik skal bygge på en styret, socialt afbalanceret økonomisk udvikling. Vi ønsker en fornyelse i den borgerlige politik og vi ønsker større ansvarlighed i såvel det politiske arbejde som i den offentlige administration:

• Dansk erhvervsliv skal sikres den nødvendige arbejdskraft, med de rette kvalifikationer for fremtidens arbejdspladser. Dette skal ske gennem prioritering af uddannelsesområdet og ændringer i de strukturelle forhold på arbejdsmarkedet og i samfundet som helhed.

• Konkurrenceevnen skal styrkes i forhold til de vigtigste eksportmarkeder.

• Skatten på lønindkomst og på overskud af egen virksomhed skal reduceres, så det kan svare sig at yde en større arbejdsindsats.

• Vi ønsker et forhøjet personfradrag for selvstændige erhvervsdrivende og yderligere forhøjet beskæftigelsesfradrag. Målet er at øge interessen for at arbejde i det private erhvervsliv samt at stimulere nyretablering af selvstændig erhvervsvirksomhed. Arbejdsudbuddet for erhvervslivet øges samtidig, fordi vi hermed fjerner det nuværende paradoks, at det for store grupper på forskellige former for overførselsindkomster, ikke i tilstrækkelig grad, kan betale sig at tage beskæftigelse i lavindkomstområdet.

• Progressionen i skattesystemet skal gøres fladere. Samtidig skal arbejdsmarkedet udvise løntilbageholdenhed, så vi gennem en seksårig periode forbedre konkurrenceevnen gennem vedvarende begrænsning af lønstigningstakten i takt med at der gives skatte- og afgiftslættelser, for sikring af reallønnen.

• Arbejdsmarkedsbidraget skal fjernes fordi det virker som en særskat på arbejdstagerne og medvirker stærkt til en forvridning af arbejdsmarkedet. I stedet indføres en obligatorisk sygeforsikring med et bidrag på ca. 6% af den skattepligtige indkomst. De to procent, der spares for lønmodtagerne skal, på samme måde som for skatteomlægningerne, udnyttes til reduktion af lønstigningstakten.

• Afgiftsjunglen skal saneres, således at vi undgår unødig administration og vi lemper omkostningsniveauet for erhvervslivet. Grønne afgifter må kun anvendes når de giver en hensigtsmæssig adfærdsregulerende virkning.

• Ejensomsskatter og ejendomsvurdering skal kombineres med en statsgaranti på 80 % af den ofentlige vurdering til sikkerhed for realkreditbelåning. Dermed fjernes risikoen for realkreditinstitutterne, der derfor kan pålægges en maksimal grænse for de samlede bidragssatser, kursskæring og gebyrer på 0,15 % p.a. Det vil sikre grundlag for vækst og velstand også i lokalsamfundene landet over.

• Vi er imod "Roadpricing" og ønsker brotaksterne fjernet på såvel Øresundsbroen som på Storebæltsbroen, så der sikres fri bevægelighed mellem landsdelene. Samtidig skal færgeforbindelserne kompenseres, med den forudsætning, at de har haft og fortsat opretholder rimelige og konkurrencedygtige overfartspriser og frekvens. Offentlige forsøg med Roadpricing skal stoppes.

• Dansk miljøpolitik skal sikre vores natur og ressourcer mod alle former for forurening, herunder også mod forurening påført fra vore nabolande og andre dele af verdenen.

• Danmark skal, under de nugældende forhold, så vidt muligt, men under hensyntagen til vore fundamentale interesser, være medlem af EU. Vi ønsker i denne sammenhæng at der udføres en analyse af, hvilke muligheder og fordele, der ligger i at Danmark tilknyttes EU efter den norske eller den kommende britiske model, hvor vi dog stadig tager del i det indre marked, således at vi får lejlighed til at afklarer på hvilken måde og med hvilken model, vi bedst varetager landets interesser.

• Kontrollen af indvandring og af international kriminalitet er utilstrækkelig inden for EU. Danmark skal derfor udtræde af Schengen-samarbejdet. Grænsekontrol og farvandsovervågning skal skærpes og skal fortsat udføres af det danske toldvæsen, politi og forsvar. Udlicitering kan ikke anvendes på dette felt.

• Samarbejdet i Øresundsregionen mellem Københavnsregionen og Region Skåne skal udbygges. Et regionsministerium skal forestå samordning på arbejdsmarkedet, uddannelsesområdet, sundhedsområdet, boligområdet, infrastruktur, natur, miljø og kulturelt samarbejde m.v. Danske statsborgere, der bosætter sig i Skåne skal sikres fri tilgang til sundhedssystemet og pensioner samt tilbydes, at deres børn kan tilknyttes danske institutioner og danske skoler i lokalområdet. Dette tilbud skal også gælde den dansksindede del af den skånelandske befolkning. Vi vil tillade dobbelt statsborgerskab og sikre at de danske mindretal får observatørstatus i Folketinget. Sverige skal anerkende dansk som officielt sprog på linie med svensk i de tidligere danske landsdele Skåne, Halland og Blekinge.

• Vi vil arbejde for styrkelse af båndene til den dansksindede befolkning i Sydslesvig og vi ønsker en styrkelse af Rigsfællesskabet med Færøerne og Grønland, med sigte på øget integration.

• Vi var og er modstandere af kommunalreformen, der er en trussel såvel mod det lokale demokrati som mod landets ledelse. Regionerne er for store og skal opdeles i 10 mindre enheder, således at borgerne får mere direkte indflydelse på den førte politik og den overordnede styring lettere gennemførlig.

• De sammenlægninger, der er sket i kommuner og regioner skal udmøntes i rationaliseringer, bedre service og konkrete besparelser.

• Vi ønsker at børnefamilien skal have en særstilling i samfundet. Ansvaret for børnenes opvækst og opdragelse er forældrenes.

• Lokalsamfundene skal sikres samenhængskraft med institutioner, folkeskole, transport, politimyndighed, praktiserende læge, tandlæge, dagligvarer, postudbringning, internet, sport, fritid og natur.

• Vi vil arbejde for anstændige levevilkår for svage og ældre medborgere. Ingen danske statsborgere, der har været skatteydere hele deres liv, skal gå alderdommen i møde med stor økonomisk usikkerhed. Samfundet skal gennem folkepensionen sikre de ældre borgere et anstændigt økonomisk fundament. Danske statsborgere, der har været bosat i Danmark hele deres liv og som har ydet et positivt bidrag til samfundet skal have en forhøjet folkepension. Folkepensionen og tilbud om efterløn skal i øvrigt bestå, dog således, at de, der vælger ikke at benytte sig af efterlønnen kompenseres modsvarende fordelene i efterlønsordningen.

• Sundhedsområdet skal have tilførsel af de nødvendige midler. Samtidig skal sektoren lære at arbejde effektivt og serviceorienteret med patienten i fokus. Faggrænserne skal åbnes inden for sygehusområdet og arbejdsformen og strukturen skal være mere fleksibel.

• Det danske forsvar skal primært indrettes som et nationalt forsvar og skal opfylde vore forpligtelser i NATO-medlemskabet og i Rigsfællesskabet. Dette kræver en væsentlig forøgelse af forsvarets bevillinger. Rollen for Den Internationale Brigade skal afgrænses og der skal foretages en revision af forsvarsloven med organisationstilpasning, styrkelse af rollen i Arktis og væsentlig styrkelse af alle værn.

• Vi vil ikke acceptere at danskerne under nogen form diskrimineres i deres eget land og for deres egne værdier, sædvaner, rettigheder og religion. Dette gør sig naturligvis også gældende på Grønland og på Færøerne.

• Truslen mod den danske folkekirke kan ikke accepteres. Den evangelisk-lutherske kirke er og skal fortsat være den danske folkekirke, og skal som den eneste kirke understøttes af staten.

• Der skal være større ansvarlighed i den offentlige forvaltning. Den offentlige administration skal arbejde for danskerne, for Danmark og for de danske arbejdspladser.

• Der skal føres en skrappere kurs overfor lovovertrædelser inden for miljøforurening, socialt bedrageri, narko, prostitution, menneskesmugling, grænseoverløbere, sædelighedsforbrydelser, vold, kriminelle fremmede og kriminalitet i fængslerne.

Februar 2017